پایان نامه

تحقیق c (4189)

شکل 12- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) ……………………………………………………………… 107شکل 13- مدلِ گفتمانِ اوبامایِ نامزدِ ریاست جمهوری (افغانستان) …………………………………………………………………………… 108شکل 14- مفصل بندیِ گفتمانِ اوبامایِ رئیس جمهور (2009، افغانستان) ……………………………………………………………….. 109شکل 15- مدلِ Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (4179)

منابع در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (4190)

MAPK: mitogen-activated protein kinaseMBP: Maltose-Binding ProteinNFAT: Nuclear factor of activated T cellNF-kB: nuclear factor kappa betaNi: Nickle NTA: Ni (2+)-Nitrilotriacetic Acid- 2+ NiNMDAR: N-methyl-D-aspartate receptorNO: nitric oxideNTP: National Toxicology ProgramPA: phosphatidic acidPb: Plumbum (Lead)PI3K: Phosphatidylinositol-3 kinasePIP3: Phosphatidylinositol Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (4169)

5-1- مقدمه725-2- معرفی سیستم پیشنهادی735-3- مولفههای اصلی سیستم پیشنهادی745-4- روش رفع ناسازگاری بکار برده شده در سیستم پیشنهادی77فصل ششم. ارزیابی و نتایج80فصل هفتم. نتیجهگیری و کارهای آینده89فهرست منابع92 فهرست جداولجدول 6-1. مقادیر نهایی امتیازات بازیکنان Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق c (4170)

4.1.1 وظایف سامانه کنترل وضعیت و موقعیت514.1.1.7 اجرای مانور574.1.2 واحدهای سامانه کنترل وضعیت و موقعیت574.1.3 مودهای عملکرد سامانه کنترل وضعیت و موقعیت604.2 طراحی الگوریتم سامانه کنترل وضعیت و موقعیت644.3 ابزارهای مورد نیاز در شبیه‌سازی سامانه Read more…

By 92, ago