پایان نامه

دانلود پایان‌نامه c (4193)

4-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..434-2. مجموعه داده………………………………………………………………………………………………………………..434-3. معیارهای شباهت454-3-1. معیارهای مبتنی بر گراف454-3-1-1. ضریب خوشه بندی محلی454-3-1-2. ضریب خوشه بندی وزن دار محلی464-3-2. معیارهای مبتنی بر گره484-3-2-1. میانگین شباهت محلی484-3-2-2. نسبت درجه گره494-3-2-3. معیار Zscore494-4. شناسایی نفوذگران515. آزمایشات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4194)

2-4-2- مستقیم12فصل 3- مقدمه‌ای بر محاسبات نرم153-1- مقدمه153-2- شبکۀ عصبی مصنوعی163-2-1- مقدمه163-2-2- الهام از بیولوژی193-2-3- مدل نرون203-2-4- معماری شبکۀ چند لایه203-3- کنترل فازی213-3-1- مقدمه213-3-2- مفاهیم اولیه و تعاریف مقدماتی223-3-3- ساختار کلی کنترل کنندۀ فازی243-3-4- اجزای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (4180)

3- آیا تحریم ها بر هدفمندی یارانه‌ها در ایران تاثیر گذاشته است؟ 1-2- مقدمه:تحریم های اقتصادی ابزاری مناسب، کم هزینه تر و مشهودتر از اقدام نظامی برای اعمال سیاست و اهداف مورد نظر می باشد. Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق دانلود c (4191)

2-2-3-طبقه بندی انواع خدمات ITS152-2-4-تاثیرات بالقوه سیستم فناوری اطلاعات در رفتارهای سفری162-2-5-چگونگی عملکرد ITS162-2-5-1-وظایف اجزای سیستم های حمل و نقل هوشمند162-2-6-فناوری های پیش نیاز در سیستم های حمل و نقل هوشمند172-2-7-جمع آوری اطلاعات192-2-8-پردازش اطلاعات202-2-8-1-سیستم موقعیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (4181)

فصل چهارم:یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….66فصل پنجم:نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….1011-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….102 2-5 ضرورت توجه به مهاجرت……………………………………………………………………………………………………………………1033-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….1044-5 تنگناها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1065-5 راهکارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..107پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112فصل اول:طرح تحقیق1-1 بیان مسالهتاریخچه پیدایش مهاجرت چندان روشن نیست. بشر در طول تاریخ همواره در حال حرکت و جابجایی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (4171)

4-2-5- ناحیه بندی غیر خطی Z_5 (t) برای جرثقیل544-2-6- قواعد اگر- آنگاه جرثقیل با کابل کششی55عنوان صفحه4-3- مقایسه کنترل کننده جبرانساز موازی توزیع یافته با دیگر روشهای مطرح شده644-3-1- مقایسه کنترل کننده جبرانساز موازی توزیع Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله c (4172)

2-3- مکانیسم های سایش.….…………………………………………132-3-1- سایش قطره ای:132-3-2- سایش ناشی از دانه های شن و ماسه142-3-3- پدیده کاویتاسیون212-3-4- خوردگی سایشی222-4- سایش ناشی از جریان هوا، شن و آب…………….……………………242-5- روشهای مورد استفاده برای اندازه گیری و گزارش Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (4173)

1-5- سابقه وپیشینهی تحقیق10 1-6- اهداف وکاربردهای تحقیق11 1-7- روش تحقیق11 1-8- اصطلاحات12 1-8-1- صحابه 12 1-8-2- اهل کتاب13 1-8-3- مرجعیت علمای اهلکتاب13 فصل دوم 2-1- بررسی دلایل موافقان مراجعه به اهل کتاب17 2-1-1- نجم Read more…

By 92, ago