منابع
تغییردرجه آزادیتعداد
ریشهطول

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ریشهوزن تر
ریشهوزن تر
برگبلوک233/7079/7972/423/1بستر کاشت226/1080**23/17ns48/84**83/101**هورمون347/320**06/16ns48/3ns37/0nsبستر کاشت×هورمون605/109*37/15ns57/4ns23/9nsخطا2080/3161/2452/374/4Cv(%)-؟؟؟؟ns ، ** و * به ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک و پنج درصد.

جدول 2- برهمکنش بستر کاشت و کاربرد هورمون ایندول بوتیریک اسید بر تعداد ریشه قلمه گیاه رزماری در نمونه برداری اول

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید